Allmänt

Trots att man gjort en hel del framsteg när det gäller behandlingen av hjärntumörer är det fortfarande många tumörer, och då framför allt de mer elakartade typerna, för vilka vi skulle önska att behandlingarna var mer effektiva. Därför är det angeläget att sträva efter förbättringar något som kräver fortsatt och fördjupad forskning kring hjärntumörer.

Kliniska studier

Kliniska studier är den utvecklingsfas där ett nytt läkemedel eller en ny behandling prövas på människor. En studie brukar delas upp i fyra faser enligt följande:

Fas 1: Tester på en mindre grupp friska människor för att bestämma lämplig dos.

Fas 2: Tester på patienter för att påvisa någon effekt av behandlingen.

Fas 3: Tester på en stor patientgrupp för att se om den undersökta behandlingen ger bättre effekt än dagens standardbehandling. Efter en lyckad fas-3-studie ansöker man om godkännande av behandlingen.

Fas 4: Uppföljning av redan godkänd behandling för att ytterligare kartlägga effekter och eventuella biverkningar.

Detta är som sagt den generella mallen för kliniska studier. Dock följs den inte alltid. När det gäller behandlingar som skadar mottagaren, såsom cellgifter och strålning, kan man inte prova dem på friska människor först.

Att delta i en klinisk studie är frivilligt, och det kan finnas flera skäl till att man väljer att vara med. Har man en diagnos där det ännu inte finns någon effektiv behandling kan detta vara ett alternativ.

Har du frågor om kliniska studier så vänd dig i första hand till din ansvariga läkare.

Här är mer information från Cancerfonden: https://www.cancerfonden.se/om-cancer/delta-i-en-forskningsstudie

På följande sidor kan du söka efter kliniska studier

http://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/forskning/cancerstudier-i-sverige/

Cancerstudier i Sverige är ett nationellt register över pågående kliniska studier inom cancervården. Endast studier där det pågår rekrytering av patienter finns med i registret.
Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

Virtual Trials

En sida om kliniska studier och behandlingar för hjärntumörer. Är av International Brain Tumor Alliance ansedd som en av de mest omfattande hjärntumör-webbsidorna som finns på engelska.

EU Clinical Trials Register

Ett register för studier inom EU som nyligen öppnats upp för allmänheten.

ClinicalTrials.gov

En tjänst som drivs av amerikanska hälsoinstitutet och täcker kliniska studier över hela världen, inklusive Sverige.