Hantering av personuppgifter

Vi på Svenska Hjärntumörföreningen (personuppgiftsansvarig) värnar om dig som person och din integritet men vi vill även kunna leverera den bästa informationen och hjälpen för dig och andra som drabbats av hjärntumör. För att kunna göra det behöver vi få reda på lite mer om dig. Nedan kan du läsa om vilka personuppgifter vi samlar in, hur vi behandlar dem, varför vi gör det och vem vi delar dem med. Du kan även läsa om hur länge vi sparar dem och vad du har för rättigheter, samt vem du kan kontakta om du har några frågor eller vill utöva dina rättigheter

Vilka uppgifter behandlar vi?

Vi behandlar följande personuppgifter om dig:

 • Namn och kontaktinformation, såsom namn, emailadress, adress, telefonnummer
 • Vilken region du tillhör
 • Om du är patient eller närstående
 • Preferenser för hur du vill och om vad vi ska kommunicera med dig.

Var och när hämtar vi dina uppgifter?

Vi samlar in eller behandlar någon av ovanstående personuppgifter under följande omständigheter:

 • När du går med i föreningen 
 • När du eller din organisation har kontakt med oss, oavsett om det sker via email, post, telefon, möten, sociala medier (t.ex. via föreningens Facebook grupper) eller webbsida
 • När du eller din organisation vill erbjuda era tjänster/produkter till oss
 • När du deltar på träffar, aktiviteter, seminarier eller andra evenemang som vi anordnar
 • När du skriver upp dig för vårt nyhetsbrev eller annan löpande information från oss
 • När vi begär uppgifter från företaget du representerar/där du arbetar eller från tredjepartskällor, såsom offentligt tillgängliga register.

Hur behandlar vi dina uppgifter?

Vi kan komma att använda dina personuppgifter för följande ändamål (uttömmande lista):

 • För att kunna leverera och administrera medlemskap i föreningen, medlemskommunikation och evenemangsadministration
 • För att ha uppdaterade uppgifter om dig
 • För att uppfylla våra rättsliga förpliktelser
 • För att kunna ge dig riktad information 

Den rättsliga grunden för vår behandling av dina uppgifter

Vi kommer att använda följande rättsliga grunder i vår behandling av dina personuppgifter:

 • Behandlingen är nödvändig för att fullgöra vår del av ett avtal där du är part (t.ex. medlemskap i föreningen och prenumeration av vårt nyhetsbrev)
 • Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna genomföra aktiviteter där vi har ett berättigat intresse av att behandla dina uppgifter (t.ex. vid inbjudningar till våra träffar)
 • Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra en rättslig förpliktelse

Med vem delar vi dina uppgifter?

Vi säljer inte dina personuppgifter till några tredje parter, men vi delar med oss av dem till de som kan hjälpa oss i vår verksamhet eller att uppfylla ändamålet för vilket vi behandlar dina personuppgifter. Det är till exempel våra underleverantörer (t.ex. Sendinblue som vi använder för medlemsinformation och nyhetsbrev). Vi delar också med oss av dina personuppgifter till myndigheter för att uppfylla våra skyldigheter enligt lag.

Var behandlas dina uppgifter?

I största möjliga mån håller vi dina personuppgifter inom den inre marknaden, dvs EES. Om dina personuppgifter överförs till tredje land har vi antingen säkerställt att EU-kommissionen har bedömt att det tredje landet har en så kallad adekvat skyddsnivå eller signerat ett EU-standardavtal med den mottagande parten i tredjelandet. 

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vi behåller dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för ändamålet för vilket de behandlas. Det är oftast så länge du har en anknytning till oss (t.ex. genom att du är medlem i föreningen, eller för att du är mottagare av våra nyhetsbrev eller liknande), men vissa uppgifter sparas så länge det krävs enligt externa regler (såsom skatte- och bokföringslagstiftning som kräver att vi sparar uppgifterna i 7 år).

Dina rättigheter som registrerad

Du har självklart rättigheter kring dina personuppgifter som vi respekterar och gärna hjälper dig att utöva. Vi listar dem här nedanför. Vill du utöva någon av dem, hör av dig till personuppgifter@hjarntumorforeningen.se

 • Rätt till tillgång – Du har rätt att få reda på vilka personuppgifter vi behandlar om dig och varför samt få en kopia av dem. 
 • Rätt till rättelse – Om du anser att vi behandlar felaktiga personuppgifter om dig, som t.ex. namn eller adress, kan du be oss att rätta detta. 
 • Rätt till begränsning av behandling – Du kan begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Det kan till exempel bli aktuellt om vi har felaktig information om dig och du inte vill att behandlingen fortsätter tills vi har rättat den. 
 • Rätt att få dina uppgifter raderade– Du kan begära att vi ska ta bort dina personuppgifter från de behandlingar som baseras på ditt samtycke och berättigat intresse. 
 • Rätt till dataportabilitet – Baseras behandlingen på samtycke eller avtal kan du be om att få ut dina personuppgifter i ett maskinläsbart format så att det kan vidarebefordras till en annan part. 
 • Rätt att göra invändningar – För de behandlingar som baseras på berättigat intresse har du rätt att invända mot att dina personuppgifter används. Då väger vi ditt intresse av integritet mot vårt berättigade intresse och väger ditt intresse tyngre så stoppar vi behandlingen. 
 • Rätt att återkalla samtycke – Om någon behandling baseras på samtycke har du rätt att dra tillbaka ditt samtycke och vi kommer då inte fortsätta den behandlingen av dina personuppgifter. 

Vill du veta mera?

Om du har några frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter är du alltid välkommen att höra av dig till oss på personuppgifter@hjarntumorforeningen.se

Om du är missnöjd

Slutligen, tycker du att vi misslyckas med att ta hand om dina personuppgifter eller dina rättigheter kan du kontakta Integritetsskyddsmyndigheten.

Denna information gäller från och med 2022.